Så funkar det

SeQF

Inkluderar och synliggör allt lärande

Lärandet sker på många olika nivåer och former. Lärandet syftar till att stärka individers ställning i arbets- och samhällslivet och att tillgodose arbetslivets behov av kompetens.  Genom Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF synliggörs allt lärande oavsett om det sker genom utbildning, i arbetslivet eller fritiden. Det tydliggör för individer och arbetsliv olika vägar att nå en kvalifikation.

Regeringen har beslutat om att inplacera kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade (hänvisa till förordning och bilaga 2), det vill säga - från slutbetyg i grundskolan till vuxenutbildning, yrkesutbildning och den högsta akademiska examen.

Ökar matchningen på arbetsmarknaden

Med SeQF kan olika kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt. Arbetsgivare kommer att få en bättre bild av vilka kunskaper den enskilde individen har, vilket i sin tur ökar individens anställningsbarhet och attraktionskraft på arbetsmarknaden och i förlängningen ger en större mobilitet på arbetsmarknaden, nationellt och internationellt.

En europeisk referensram utgör grunden

Den svenska referensramen är anpassad efter svenska förhållanden och bygger på det europeiska ramverket European Qualifications Framework (EQF). Rekommendationen om den europeiska referensramen fastställdes av Europarådet och parlamentet i april 2008 och idag har många europeiska länder anslutit sig till EQF. Mer information om EQF finns på europeiska kommissionens webbplats.

MYH är ansvariga för SeQF

Den 27 augusti 2015 fattade regeringen beslut om införandet av Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, som gäller från och med 1 oktober 2015.  MYH är  sedan 2009 den nationella samordningspunkten för EQF i landet och ansvarar för införande och förvaltning av SeQF, vilket sker i samarbete med arbetslivets organisationer, berörda myndigheter, utbildningsanordnare och studerande.

Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade kan ansöka hos MYH om att referera sina kvalifikationer i SeQF.