Så funkar det

Regleringar

Myndigheten för yrkeshögskolan är utsedd av regeringen att vara nationell samordningspunkt för EQF. Det innebär att MYH är Europakommissionens kontaktpunkt i Sverige och att myndigheten nationellt samordnar frågor rörande EQF.

I uppdraget ingår också att föra referensramen närmare enskilda och organisationer. Det handlar primärt om att få systemets intressenter och slutanvändare att förstå syfte, målsättning och den egna nyttan med SeQF.

Bland intressenterna ingår till exempel arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, utbildningsanordnare och andra utfärdare av kvalifikationer.