Så funkar det

Rådet för den nationella referensramen

Rådet består av 13 ledamöter från olika intresseorganisationer och statliga myndigheter i Sverige. Ledamöterna tillsätts på en treårsperiod och kommer att sammanträda minst fyra gånger per år beroende på antalet inkomna ansökningar. Rådets ordförande är Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ledamöter

Organisation

Ordinarie

Ersättare

Arbetsförmedlingen

Rita Bergenhill

Karin Törnquist

Folkbildningsrådet

Lars Tengberg

Anna-Carin Bylund

Landsorganisationen, LO

Mattias Samuelsson

vakant

Svenskt näringsliv

Mia Bernhardsen

Karin Thapper

Sveriges kommuner och landsting, SKL

Helena Wintgren

Katarina Storm Åsell

Tjänstemännens centralorganisation, TCO

Anette Andersson

vakant

Skolverket

Maria Mattson 

vakant

Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO

Matz Nilsson

vakant

Universitets- och högskolerådet

Petra Nord

Sebastian Steele

Universitetskanslersämbetet

vakant

vakant

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

Åsa Ekberg

Jonas Tosteby

Yrkeshögskoleförbundet

Ulrika Gleisner

Anders Wikström

Sveriges förenade studentkårer, SFS

Johan Alvfors

Johan Wester