Textstorlek: Normal Större Störst

Så funkar det

Kvalifikationer

På varje nivå i SeQF finns kvalifikationer som visar resultatet av lärandet, till exempel utbildningsbevis, examina, certifikat och diplom. En och samma person kan ha flera olika kvalifikationer. Nedan finns information om kunskap, färdighet och komptens för respektive SeQF-nivå.

Nivå Kunskap Färdighet Kompetens

Kan visa: Grundläggande allmänna kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,

förståelse för det väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde.

Se kvalifikationer
Läs mer om denna nivå

Kan: Utföra rutinmässiga uppgifterinom ett arbets- eller studieområde,

följa enkla instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde.

Kan: Under ledning utföra enkla uppgifter och samarbeta med andra.

Kan visa: Breddade kunskaper inomett arbets- eller studieområde,

kunskaper om hur fakta kansamlas, sammanställas och redovisas.

Se kvalifikationer
Läs mer om denna nivå

Kan: Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter,

följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde,

söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden.

Kan: Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter,

samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat,

värdera hur de egna uppgifterna utförts.

Kan visa: Kunskaper som krävs för att utföra uppgifter inom ett arbets- eller studieområde,

kunskap om olika arbetssätt för att samla,

systematisera och redovisa information.

Se kvalifikationer
Läs mer om denna nivå

Kan: Välja och använda information med hjälp av anvisade metoder, verktyg och material,

utföra uppgifter såväl på egen hand som i grupp inom givna tidsramar,

på egen hand söka och bearbeta information,

kommunicera erfarenheter och kunskaper på det egna språket.

Kan: Ta ansvar för sitt lärande och för att tilldelade uppgifter slutförs,

värdera egna och gemensamma resultat,

värdera information från olika källor.

Kan visa: Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,

kunskaper om modeller och metoder inom ett arbetseller studieområde.

Se kvalifikationer
Läs mer om denna nivå

Kan: Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde,

följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar,

kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde.

Kan: Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt,

självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling,

kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor,

värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat,

ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Kan visa: Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,

kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna arbets- eller studieområdet,

kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbets- eller studieområde.

Se kvalifikationer
Läs mer om denna nivå

Kan: Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter,

lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde,

kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på minst ett främmande språk.

Kan: Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som leder till vidare lärande och professionell utveckling,

övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda projekt.

Kan visa: Avancerade kunskaper inom arbets- eller studieområde,

insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling,

djup kunskap inom någon del av området samt orientering i områdets aktuella forskningsoch utvecklingsfrågor.

Se kvalifikationer
Läs mer om denna nivå

Kan: Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter,

kommunicera åtaganden och lösningar inom arbetseller studieområdet i såväl nationella som internationella sammanhang.

Kan: Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter,

tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller studieområdet ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet.

Kan visa: Mycket avancerad kunskap inom ett arbets- eller studieområde,

djup kunskap inom områdets forsknings- och utvecklingsmetoder,

fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- eller utvecklingsfrågor.

Se kvalifikationer
Läs mer om denna nivå

Kan: Delta i forsknings- eller utvecklingsarbete,

identifiera och formulera frågeställningar,

analysera, värdera och lösa avancerade och komplexa uppgifter,

kommunicera forskningens eller områdets kunskapsbas och slutsatser i såväl nationella som internationella sammanhang.

Kan: Värdera ett arbets- eller studieområdes information, fakta och metoder med hänsyn till relevanta aspekter,

identifiera behov av ytterligare kunskap,

värdera ett områdes möjligheter och begränsningar,

ta ansvar för och leda ett eget arbets- eller studieområde,

ta ansvar för resultatet av eget forsknings-eller utvecklingsarbete.

Kan visa: Den mest avancerade och systematiska kunskapen inom ett arbets-, studie och forskningsområde,

aktuell specialistkunskap inom ett väl avgränsat delområde och överblick över angränsande områden,

behärskande av metoder för kunskapsutveckling i allmänhet och med det specifika arbets-, studieeller forskningsområdets metoder i synnerhet.

Se kvalifikationer
Läs mer om denna nivå

Kan: Analysera, syntetisera och kritiskt granska och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,

planera och genomföra utvecklings- eller forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter,

kommunicera resultat av utveckling och forskning i såväl nationella som internationella sammanhang.

Kan: Utvärdera arbets- eller studieområdets forsknings- eller utvecklingsarbete,

skapa och välja egna forsknings-, innovations eller utvecklingsuppgifter,

värdera det kvalificerade utvecklingsarbetets eller vetenskapens möjligheter och begränsningar,

ta ansvar för hur resultat av utveckling eller forskning används,

ta ansvar för eller leda professions- och verksamhetsutveckling.

Kontakt

010 - 209 01 00

info@seqf.se

 RSS

Postadress

Box 145

721 05 Västerås