Så funkar det – De olika nivåerna

Nivå 8

 

Kunskaper

Kan visa: Den mest avancerade och systematiska kunskapen inom ett arbets-, studie- och forskningsområde,

aktuell specialistkunskap inom ett väl avgränsat delområde och överblick över angränsande områden,

behärskande av metoder för kunskapsutveckling i allmänhet och det specifika arbets-, studie- eller forskningsområdets metoder i synnerhet.

Färdigheter

Kan: Analysera, syntetisera och kritiskt granska och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,

planera och genomföra utvecklings- eller forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter,

kommunicera resultat av utveckling och forskning i såväl nationella som internationella sammanhang.

 

Kompetenser

Kan: Utvärdera arbets- eller studieområdets forsknings eller utvecklingsarbete,

skapa och välja egna forsknings-, innovations- eller utvecklingsuppgifter,

värdera det kvalificerade utvecklingsarbetets eller vetenskapens möjligheter och begränsningar,

ta ansvar för hur resultat av utveckling eller forskning används,

ta ansvar för eller leda professions- och verksamhetsutveckling.