Så funkar det – De olika nivåerna

Nivå 7

Kunskaper

Kan visa: Mycket avancerad kunskap inom ett arbets- eller studieområde,

djup kunskap inom områdets forsknings- och utvecklingsmetoder,

fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- eller utvecklingsfrågor. 

 

 

Färdigheter

Kan: Delta i forsknings- eller utvecklingsarbete,

identifiera och formulera frågeställningar,

analysera, värdera och lösa avancerade och komplexa uppgifter,

kommunicera forskningens eller områdets kunskapsbas och slutsatser i såväl nationella som internationella sammanhang. 

Kompetenser

Kan: Värdera ett arbets- eller studieområdes information, fakta och metoder med hänsyn till relevanta aspekter,

identifiera behov av ytterligare kunskap,

värdera ett områdes möjligheter och begränsningar,

ta ansvar för och leda ett eget arbets- eller studieområde,

ta ansvar för resultatet av eget forsknings- eller utvecklingsarbete.