Så funkar det – De olika nivåerna

Nivå 4

 

Kunskaper

Kan visa: Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,

kunskaper om modeller och metoder inom ett arbets- eller studieområde.

Färdigheter

Kan: Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde,

följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar,

kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde.

Kompetenser

Kan: Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt,

självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling,

kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor,

värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat,

ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.