Så funkar det

De olika nivåerna

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, är indelad i åtta nivåer som visar hur avancerade kunskaper, färdigheter och kompetenser är på respektive nivå.


Bilden är ett förslag på hur SeQF förhåller sig till EQF.

I det förslag som Myndigheten för yrkeshögskolan tagit fram i form av Utkast - Referering av den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF, mot den europeiska kvalifikationsreferensramen, EQF har SeQF åtta nivåer som ska täcka in hela det offentliga utbildningssystemets examina från grundskolan till den högsta akademiska examen.

Referensramen ska också täcka in resultatet av lärandet som inte är författningsreglerade, som sker i arbetslivet, privat eller i olika föreningar. På varje nivå finns deskriptorer som beskriver resultatet av lärandet i form av kunskaper, färdigheter och kompetens.

Nivå 6–8 omfattar även de tre nivåerna för ramverket för högre utbildning. I bilden ovan illustreras även förslag på hur SeQF förhåller sig till EQF.