Återrapporteringar

Referensrapporten

Utkast till referensrapport

I den rekommendation som reglerar det europeiska kvalifikationsramverket, EQF, uppmanas de länder som anslutit sig till ramverket att utifrån EQF skapa en nationell referensram, NQF och i en referensrapport visa hur den nationella referensramen är kopplad till det europeiska ramverket, EQF. 

Myndigheten för yrkeshögskolan har av regeringen fått uppdraget att ta fram ett utkast till en referensrapport i enlighet med rekommendationen. Uppdraget redovisades till regeringen i november 2015. Arbetet med denna referensrapport genomförts tillsammans med berörda nationella myndigheter, intressenter från arbetslivet, folkbildningen samt nationella och internationella experter.

Ladda ner:
Utkast - Referering av den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF, mot den europeiska kvalifikationsreferensramen, EQF

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp av experter och ett sekretariat har deltagit i arbetet med innehållet och utformningen av föreliggande utkast till referensrapport.

Experterna har varit:
Ingegerd Green – expert kompetensförsörjning i arbetslivet, Skärteknikcentrum Sverige AB
Janerik Lundquist – expert högre utbildning och Bolognaprocessen, Linköpings universitet
Anders Färdeman – expert gymnasieskolan, konsult
Torbjörn Matsson – expert yrkeshögskolan, Jönköping University 

Sekretariatet har varit:
Sebastian Steele – sekreterare, konsult
Britt-Inger Stoltz – utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan
Stefan Skimutis – projektledare, Myndigheten för yrkeshögskolan

Till expertgruppen har två internationella experter knutits Kim Faurschou och Volker Gehmlich.

Referensgrupp

En referensgrupp har också deltagit i arbetet med utkastet till referensrapporten.

I referensgruppen har följande organisationer och myndigheter deltagit.
Statens Skolverk                              
Universitet- och högskolerådet                        
Universitetskanslersämbetet                            
Svenskt näringsliv                                          
Sveriges kommuner och landsting                  
Sveriges akademikers centralorganisationer, SACO - LR        
Tjänstemännens centralorganisation, TCO                
Landsorganisationen, LO                              
Arbetsförmedlingen                                        
Folkbildningsrådet                                          

Enskilda möten har också genomförts med Företagarna, Statens Skolinspektion och Sveriges universitets- och högskoleförbund.​