Bakgrund

SeQF

Europeiskt ramverk för kvalifikationer

EU-kommissionen har tagit fram ett övergripande ramverk som utbildningsministrarna i 34 länder har ställt sig bakom, ett ramverk som ska underlätta för EU-medborgarna att jämföra olika kvalifikationer. Ramverket heter European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) och antogs av länderna 2008. Med hjälp av ramverket ska man kunna jämföra examina, intyg, diplom och certifikat från både utbildning och arbetslivserfarenhet så att det blir lättare att söka studier eller arbete utomlands. Länderna har idag kommit olika långt i arbetet med att ta fram nationella anpassningar av ramverket.

Sveriges referensram för kvalifikationer

I juli 2014 skickade utbildningsdepartementet ut ett förslag på ramverket för kvalifikationer för livslångt lärande på remiss, numera kallat Sveriges referensram för kvalifikationer. Remisstiden gick ut 17 oktober 2014. Myndighetens bedömning är att beslut om en svensk referensram kommer att fattas av regeringen under 2015. 

I Sverige har vi tagit fram ett förslag till en referensram för kvalifikationer som ska vara den svenska motsvarigheten till EQF. Referensramen är under uppbyggnad och är ännu inte fastställd. Tanken är att det ska bestå av åtta nivåer där varje nivå ska innehålla tydligt definierade resultat av lärandet i form av kunskaper, färdigheter och kompetens.

Förslaget innebär att den svenska referensramen

  • bör ligga så nära den europeiska som möjligt
  • bör ha samma grundläggande struktur som det europeiska
  • bör få kategorier och bedömningsuttryck med en generell utformning som tillåter att man kan placera in nya erfarenheter och kunskaper - och samtidigt tillåter eventuella förändringar i framtiden
  • ska ha öppenhet och beredskap att omfatta kvalifikationer från alla typer av lärande på samtliga nivåer
  • ska utformas så att den underlättar den kompetensutveckling som hela tiden pågår i utbildning och arbetsliv
  • bör omprövas med jämna mellanrum.

Lagar och förordningar kring ramverket

Samverkan med andra EU-samarbeten

Den europeiska referensramen för kvalifikationer kommer att komplettera och förstärka de europeiska rörlighetsinstrument som redan finns, t.ex. Europass, Erasmus och det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS).

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för det livslånga lärandet.pdf
Den europeiska referensramen för kvalifikationer för det livslånga lärandet - deskriptorer.pdf