Bakgrund

SeQF

Europeisk referensram för kvalifikationer

EU-kommissionen har tagit fram en övergripande referensram som utbildningsministrarna i 39 länder har ställt sig bakom och som ska underlätta för EU-medborgarna att jämföra olika kvalifikationer. Referensramen benämns European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) och antogs av länderna 2008. Med hjälp av EQF ska man kunna jämföra examina, intyg, diplom och certifikat från både utbildning och arbetsliv så att det blir lättare att söka studier eller arbete nationellt och internationellt. Länderna har idag kommit olika långt i arbetet med att ta fram nationella anpassningar av ramverket.

Sveriges referensram för kvalifikationer

Regeringen beslutade i augusti 2015 om införandet av en svensk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Delar av ramverket trädde i kraft den 1 oktober samma år och fullt ut vid årsskiftet 2015/2016. Den innehåller, precis som EQF, åtta nivåer. För varje nivå finns tydligt definierade krav, deskriptorer, på det resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för respektive nivå.

Deskriptorerna ska visa på de kunskaper, färdigheter och kompetenser som i progression blir breddade och alltmer fördjupade. Med progressionen ökar även kraven på ansvarstagande och självständighet, med ett ökat utvecklingsansvar för eget och andras arbete och lärande.

Riktlinjerna för utformningen av den svenska referensramen är följande:

  • bör ligga så nära den europeiska som möjligt
  • bör ha samma grundläggande struktur som det europeiska
  • bör få kategorier och bedömningsuttryck med en generell utformning som tillåter att man kan placera in nya erfarenheter och kunskaper - och samtidigt tillåter eventuella förändringar i framtiden
  • ska ha öppenhet och beredskap att omfatta kvalifikationer från alla typer av lärande på samtliga nivåer
  • ska utformas så att den underlättar den kompetensutveckling som hela tiden pågår i utbildning och arbetsliv
  • bör omprövas med jämna mellanrum.

Lagar och förordningar kring ramverket

Samverkan med andra EU-samarbeten

Den europeiska referensramen för kvalifikationer kompletterar och förstärker andra europeiska rörlighetsinstrument, som t.ex. Europass, Erasmus och det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS).

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för det livslånga lärandet.pdf
Den europeiska referensramen för kvalifikationer för det livslånga lärandet - deskriptorer.pdf