Bakgrund

Referensramen för examina inom högskoleområdet

Många länder i Europa har under senare år reformerat sina utbildningssystem, för att göra dem mer jämförbara och tydliga. Arbetet bedrivs genom Bolognaprocessen där 47 länder deltar i dag, däribland Sverige.

Europeisk referensram för examina

Ett av målen för det europeiska samarbetet är att skapa ett europeiskt område för högre utbildning – European Higher Education Area (EHEA). Som ett led i det arbetet har länderna tillsammans tagit fram en övergripande referensram för examina inom högskoleområdet – Qualifications Framework – EHEA (QF-EHEA). Varje land som deltar i samarbetet har sedan tagit fram en nationell referensram som ska vara kopplad till den europeiska övergripande referensramen. Med hjälp av de nationella referensramarna ska man kunna jämföra den egna utbildningen med motsvarande utbildningar i andra europeiska länder. Länderna som deltar i samarbetet har idag kommit olika långt i att ta fram nationella ramverk.

I Sverige har vi sedan 2008 en nationell referensram för examina inom högskoleområdet, vilken  är den svenska motsvarigheten till det europeiska (QF-EHEA).

Bolognaprocessen

Bolognaprocessen är namnet på det samarbete som inleddes med en deklaration i Bologna 1999. I dag har de anslutna länderna enats om en rad konkreta mål. Länderna ska:

  • göra examina tydligare och lättare att jämföra mellan länderna
  • ta fram ett utbildningssystem som bygger på tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
  • ta fram ett gemensamt poängsystem för examina
  • erkänna studier och yrkesverksamhet
  • samarbeta inom kvalitetssäkring med gemensamma standarder och riktlinjer 
  • träffas regelbundet på ministernivå.

Lissabonkonventionen

Bolognadeklarationen är inte ett folkrättsligt bindande dokument. Frågorna finns i annan lagstiftning, till exempel i Lissabonkonventionen. Lissabonkonventionen innebär att alla länder som har anslutit sig ska erkänna varandras utbildningar. Detta gäller även Sverige.

Mer information

Bolognasekretariatet

Diploma Supplement

Europarådet

Lissabonkonventionen

Sveriges utbildnings- och examensstruktur med tre nivåer på Universitetskanslersämbetets webbplats