Aktuellt

Svenskt Näringsliv: SeQF för kompetensförsörjning och stärkt tillväxt

Mia Liljestrand, Svenskt näringsliv. Fotograf: Malin Swanström, Myndigheten för yrkeshögskolan

Den svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF) är nu fastställd av regeringen och gäller fullt ut från och med den 1 januari 2016. Målet är att synliggöra lärande på ett mer systematiskt, jämförbart och kvalitetssäkert sätt. Myndigheten för yrkeshögskolan är den nationella samordningspunkten för SeQF och ansvarar därmed för implementeringen av referensramen. I detta arbete samverkar MYH bland annat med Svenskt Näringsliv, som ser att införandet kommer att göra stor skillnad i samhället och underlätta kompetensförsörjningen och därmed leda till en ökad tillväxt som genererar mer välfärd i landet.

– SeQF är ett viktigt verktyg som kommer att göra stor skillnad. Jag tror att det arbetet som nu påbörjas kommer att leda till ett paradigmskifte för hur vi ser på kunskap och kompetens. Referensramen kommer att underlätta företagens kompetensförsörjning och därmed bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden. Med rätt person på rätt plats kan företagens produktivitet öka och det samhällsekonomiska kretsloppet stärkas, säger Mia Liljestrand på Svenskt Näringsliv. Ett annat viktigt perspektivskifte som SeQF bidrar till är att flytta fokus från utbildningens längd till fokus på läranderesultat, det vill säga vad en person faktiskt kan, förstår och kan göra efter en utbildning.

Fördelar för branscher
Även Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer ser fördelar med SeQF. Inte minst genom att referensramen synliggör och erkänner det lärande som redan sker i branscher och på arbetsplatserna runt om i Sverige. Referensramen bidrar också till en gemensam förklaringsmodell och ett gemensamt språk mellan utbildningssystem och arbetsliv.

– Det här innebär att vi behöver bli bättre på att förklara vilka specifika kunskaper, färdigheter och förmågor som är kopplade till en viss yrkesroll, fortsätter Mia Liljestrand och berättar att arbetet nu påbörjats med att utveckla och formulera yrkeskvalifikationer. Detta, säger hon, kommer att göra oss till bättre beställare gentemot utbildningsanordnare.

Många branscher efterlyser också ”fler vägar in” i yrken som är viktiga för branschens fortsatta utveckling. Här kan referensramen utgöra en viktig pusselbit för yrkesväxling mellan branscher. När innehållet i en yrkeskvalifikation synliggörs blir det lättare att validera tidigare yrkeserfarenheter och matcha mot efterfrågade kompetenser. På så vis kan referensramen bidra till en ökad mobilitet både mellan olika arbetsgivare och mellan branscher.

Icke formella lärandet en viktig del
Det unika med SeQF och EQF är att referensramen omfattar och inkluderar såväl det formella som det icke formella lärandet. Det här är något som Svenskt Näringsliv jobbat aktivt för.

– Det icke formella lärandet har i många fall en helt avgörande roll i arbetslivet. I den globala konkurrensen gäller det att ständigt hålla sig uppdaterad med ny teknik och nya arbetsmetoder. Vår roll blir nu att sprida kunskaper om referensramen och möjligheterna att koppla branschspecifika diplom och certifikat till SeQF. Förhoppningsvis kommer arbetet med SeQF både att utveckla det lärande som sker i arbetslivet och det formella utbildningssystemet, där vi ser ett ökat behov av arbetsintegrerat lärande.

Ökad tillväxt i hela Europa
Ett av huvudsyftena bakom EQF är att öka mobiliteten inom den europeiska unionen. 

– En viktig förutsättning för detta är att kompetenser och kvalifikationer blir mer transparenta och lätta att översättas. Det tror vi att EQF kommer att bidra till och ett tungt argument till varför Svenskt Näringsliv med medlemsorganisationer engagerat sig i frågan. EQF blir också ett översättningsverktyg som gör att vi bättre kommer att förstå varandras utbildningssystem. Branschspecifika yrkeskvalifikationer och dess nivåer kommer att synliggöras i en europeisk kontext som vi tidigare saknat.

Effekterna kommer om 5-10 år
Svenskt Näringsliv tror att de riktigt stora effekterna av referensramens införande kommer om cirka 5-10 år. Det krävs dock att referensramen blir känd och erkänd.

– Just nu befinner vi oss i ett spännande och lärorikt utvecklingsskede. Och systemet kommer att behöva utvecklas under resans gång, vissa saker kommer förmodligen att omprövas längs vägen. Det viktigaste nu är den riktning vi har tagit ut. Jag är övertygad om att om 5-10 år har referensramen revolutionerat synen på utbildning, avslutar Mia Liljestrand med ett leende.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...