Aktuellt

Snart kommer SRF:s SeQF-ansökan om lönekonsult

Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att referera sina kvalifikationer i SeQF. En av utfärdarna som snart är klara med sin SeQF-ansökan är Srf konsulterna. De skriver på en ansökan för att nivåinplacera kvalifikationen lönekonsult.

– För oss innebär en godkänd SeQF-nivå ytterligare legitimitet och ett ytterligare verktyg för att visa och öka förståelsen för vår yrkestitel lönekonsult. Vi arbetar även parallellt med en SeQF-ansökan gällande redovisningskonsult, säger Zennie Sjölund, branschansvarig lön och enhetschef samt representant i SeQF-ambassadörsnätverket för branscher.

Delkvalifikationerna utgör en bra start för ansökan

Från och med 1 mars 2015 kan utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade enligt Förordning 2015:545, bilaga 2 ansöka hos MYH om att nivåplacera sina kvalifikationer i SeQF. I SeQF-ansökan ska organisationen beskriva kvalifikationen utifrån resultat av lärande.

För Srf konsulterna har ansökan tagit mer tid än de först beräknat, vilket delvis har med beskrivningen av delkvalifikationerna samt med framtidsspaning att göra.

– Vi kan tipsa andra utfärdare av kvalifikationer som planerar att skicka in en SeQF-ansökan att starta med delkvalifikationerna, tidigt börja tänka på hur kvalifikationen kan komma att förändras under de 10 år som ansökan gäller, noggrant fundera över önskad SeQF-nivå samt även se på andra länders nationella referensramar för att skapa en samsyn kring detta internationellt. Vi ser ett stort mervärde för individen när kunskapen tydliggörs och kan värderas utomlands för att kunna fortsätta karriären i ett annat land, säger Zennie Sjölund.

Förståelsen ökar med SeQF-information i yrkescertifikatet

Efter att en SeQF-ansökan är inskickad till MYH och ansökningsavgiften på 10.000 kronor är betald väntar en handläggningstid om några månader. Därefter tas beslut i form av ett godkännande, ett avslag eller ett godkännande fast med kompletteringar. Den ansökande utfärdaren kan sedan efter ett godkännande använda SeQF-nivån i kvalifikationsbevis i sin verksamhet och marknadsföring.

– Redan idag kan personer med relevant utbildnings- eller yrkesbakgrund bli validerade utifrån våra två yrkestitlar lönekonsult och redovisningskonsult och få ett yrkescertifikat från oss. När våra två SeQF-ansökningar blivit godkända kommer vi även kunna lägga med information om SeQF-nivå och EQF-nivå i intyget, vilket ökar förståelsen för yrkena både nationellt och internationellt, säger Zennie Sjölund.

SeQF fyller flera viktiga funktioner i samhället

Srf konsulterna ser också stor övergripande samhällsnytta med SeQF.
– Genom SeQF:s långsiktiga effekt i samhället ser vi att fler personer kommer kunna förstå ett yrke och se möjligheterna för att utbilda sig till det. SeQF kommer också att utgöra en viktig roll i omställningssituationer och för bristyrken där referensramen blir ett handfast verktyg, säger Zennie Sjölund.

Stöttar processen med SeQF genom ambassadörsnätverk

Srf konsulterna är också aktuella som en av de organisationer som ingår i SeQF-ambassadörsnätverket för branscher, ett närverk för personer som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor inom en arbetsgivar- och/eller arbetstagarorganisation och vill utbyta erfarenheter och tankar med andra i samma situation.

– För oss är det viktigt att stötta processen med SeQF. Vi ser det som en förmån att kunna ingå i detta nätverk och påverka arbetet aktivt. Vi vill hjälpa till med att kvalitetssäkra verktygen och göra ansökningsprocessen enklare genom nätverket. Vi vill också hjälpa andra så att fler yrkestitlar kan ingå i SeQF, säger Zennie Sjölund.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...