Aktuellt

Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer utsett

Myndigheten för yrkeshögskolan har enligt gällande förordning inrättat ett råd för den nationella referensramen för kvalifikationer, SeQF. Rådet ska bistå MYH med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar.

Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer består av 13 ledamöter från olika intresseorganisationer och statliga myndigheter i Sverige, se förteckning nedan. Ledamöterna tillsätts på en treårsperiod och kommer att sammanträda minst fyra gånger per år beroende på hur många ansökningar som kommer in till MYH. Ordförande för rådet är Thomas Persson, generaldirektör, MYH.

Läs mer om Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Om SeQF

I augusti 2015 fattade den svenska regeringen beslut om att införa en svensk referensram för kvalifikationer, SeQF, där Myndigheten för yrkeshögskolan utgör den nationella samordningspunkten och har huvudansvaret för implementeringen i Sverige. Tillsammans med validering kan tidigare kompetens och erfarenhet genom SeQF nu synliggöras i en sökbar databas. Verktyget kommer därmed kunna öka matchningen på arbetsmarknaden och i ett större perspektiv minska arbetslösheten.

SeQF består av åtta nivåer och kvalifikationer inom det offentliga utbildningssystemet är inplacerade i referensramen av regeringen. Grundskolans slutbetyg har kvalifikationsnivå 2, gymnasieexamen har nivå 4, yrkeshögskolans examen har nivå 5 - 6 för och examen inom högre utbildning nivå 6 - 8. Utfärdare av kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet, i egenskap av exempelvis arbetslivsorganisation, utbildare inom folkbildningen, idrottsförening eller en annan typ av organisation, kan ansöka om att nivåplacera sin eller sina kvalifikationer inom SeQF:s åtta nivåer.

Arbetet med SeQF styrs av förordning 2015:545 om referensram för livslångt lärande. Det är i enlighet med denna förordning som myndigheten har inrättat Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...