Aktuellt

Nordiskt samarbete bakom Finlands referensram för kvalifikationer

Den europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF, infördes 2009 och syftar till att synliggöra allt lärande oavsett om det bedrivs i arbetslivet, utbildningssystemet inom folkbildningen eller på annat sätt för att bland annat öka mobiliteten i Europa. 36 länder, däribland Sverige, har lanserat sina länders respektive referensramar. Genom nordiskt samarbete har nu även Finland infört sin referensram.

Den finska referensramen för kvalifikationer är, såsom den europeiska och den svenska, uppbyggd på åtta nivåer. Finska kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet kommer att anslutas till referensramen i ett senare skede.

Från SeQF till internationell expert

En rekommendation till beslutet om införandet av EQF var att alla länder som önskar inkludera sina kvalifikationer utvecklar egna referensramar och kopplar dem till den europeiska. För att kopplingen ska vara så transparant som möjligt ska tio kriterier vara uppfyllda och presenteras i en referensrapport.

Ett av dessa kriterier är att använda sig av internationella experter, som ser över att kopplingen är relevant. För Finlands referensram för kvalifikationer ingår Stefan Skimutis som internationell expert. Stefan var tidigare anställd på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) där han arbetade med SeQF i sju år. I rollen som internationell expert kommer Stefan, tillsammans med två andra internationella experter från Österrike och Estland, att se över och ge synpunkter på den finska referensramen och processen kring den.

– Vår uppgift är att förstå den finska referensramen ur ett internationellt perspektiv och hur den är tänkt att kopplas till EQF. Det är kul att de efterfrågar min erfarenhet inom detta område och roligt att kunna bidra med mina kunskaper kring området, säger Stefan.

Nordiskt nätverk för samarbete kring referensramar

Sedan 2010 har det funnits ett nordiskt samarbete och nätverk kring referensramarna för kvalifikationer. Representanter från de nordiska länderna har träffats några om året för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra med deras respektive referensramar.

– Det nordiska nätverket har varit väldigt givande och fruktbärande. Jag hoppas och tror att de andra nordiska referensramarna kan bidra till en gemensam syn på individens möjlighet att utveckla sig och få sina kvalifikationer synliggjorda. Hela Norden har en gemensam arbetsmarknad, det är därför viktigt att referensramarna ökar mobiliteten i hela Norden för arbetsliv och individ. Tillsammans har vi stöttat varandras lanseringar av respektive länders referensramar för kvalifikationer, senast Finlands, som är den sista nordiska referensramen på plats, säger Stefan.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...