Aktuellt

LO: SeQF ökar individens anställningsbarhet och attraktionskraft

Thomas Hagnefur, LO. Fotograf: Malin Swanström, Myndigheten för yrkeshögskolan

Med hjälp av Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) kommer arbetsgivare att få en bättre bild av vilka kunskaper den enskilde individen har, vilket i sin tur ökar individens anställningsbarhet och attraktionskraft på arbetsmarknaden och i förlängningen ger en större mobilitet på arbetsmarknaden. LO ser även implementeringen som en viktig utbildningspolitisk fråga med stor samhällsnytta.

I januari 2016 implementeras SeQF i Sverige med syfte att synliggöra kvalifikationer både inom och utanför det offentliga utbildningssystemet. Även det icke-formella och informella lärandet ingår, vilket för LO:s del är bland det viktigaste.

– Referensramen kommer att bli ett värdefullt instrument för LO-förbundens medlemmar eftersom den synliggör kompetenser och yrkeskunnande som annars inte syns, vilket är viktigt inte minst i omställningssituationer. Genom SeQF kommer även rörligheten på arbetsmarknaden att öka då hela bredden av lärandet synliggörs. På så sätt kan den enskilde individen lättare få ett arbete eller en funktion med möjlighet att använda sig av sina tidigare kunskaper och erfarenheter, säger Thomas Hagnefur, ansvarig för utbildningspolitiska frågor, LO.

Fokus på resultat av lärandet

Till skillnad från betyg och intyg fokuserar SeQF på resultatet av lärandet, oavsett hur det uppstått, vilket även det utgör ett stort värde för LO.

– Inom många yrken som är knutna till våra medlemsförbund finns kunskap, färdigheter och kompetenser som inte är direkt kopplade till det specifika yrket, såsom exempelvis att leda arbetslag eller ha utvecklade kundkontakter. Vissa yrken har till och med växt ihop till viss del och individen har fått utvecklade kunskaper inom ett nytt område. Detta har dock gjort att det blir svårare att utläsa kunskaper och erfarenheter av bara yrkestiteln och i den mentala bilden av vad yrket innebär inryms så mycket mer. Och det är just dessa kunskaper som är viktiga att synliggöra och få dem erkända, vilket specifikt är viktigt vid byte av jobb, både inom branschen men kanske främst till en annan bransch, säger Thomas Hagnefur.

Nationell standard viktigt

För att lyckas bättre med genomförandet och få legitimitet för SeQF som ett sätt att beskriva människors kunskaper, färdigheter och kompetenser på ser LO det som nödvändigt med en nationell standard även i praktiken.

– Utmaningen med referensramen är dels att utveckla ett fungerande valideringssystem som är till nytta för våra medlemmar så att de på ett enkelt sätt kan synliggöra sina kvalifikationer och dels att få arbetsgivare i Sverige att använda systemet genom ett högt förtroende för att systemet fungerar och är kvalitetssäkrat. Först då kommer det att fungera såsom planerat och vi kan se positiva effekter på arbetsmarknaden, säger Thomas Hagnefur.

Myndigheten för yrkeshögskolan är nationell samordningspunkt för SeQF och arbetar med olika insatser för implementering och informationsspridning. Även LO själva marknadsför referensramen genom att bland annat diskutera syftet och strategier med sina medlemsförbund.

– Vi träffar utbildningsansvariga för våra medlemsförbund fyra gånger om året och har vid dessa träffar redan resonerat en hel del kring implementeringen av SeQF. Förbunden är positiva till SeQF och kommer på sikt själva utveckla strategier för användning. Från LO:s sida ser vi att alla förbund och yrken har stor nytta av referensramen, vissa fokuserar på ett nationellt perspektiv medan andra såsom byggbranschen och hotell- och restaurangbranschen har en tydligare internationell koppling och kommer att kunna öka sin europeiska mobilitet. På så sätt stärker referensramen inte bara den nationella arbetsmarknaden, utan även den europiska, avslutar Thomas Hagnefur.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...