Aktuellt

Kort referat från konferensen den 24 oktober

Den 24 oktober 2012 genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan till en konferens om det svenska kvalifikationsramverket och nationella kvalitetskriterier. Syftet med konferensen var att genomlysa och diskutera det förslag på nationella kvalitetskriterier som myndigheten skickade ut på remiss den 28 september 2012.

Ca 75 personer, som representerade arbetslivet, folkbildningen, högskolor och universitet, myndigheter samt yrkeshögskoleutbildare, deltog i konferensen.

Stefan Skimutis, från Myndigheten för yrkeshögskolan, inledde konferensen med att beskriva några av myndighetens regeringsuppdrag kring det svenska kvalifikationsramverket, NQF. Stefan regogjorde för myndighetens förslag till nationella kvalitetskriterier som måste uppfyllas för att en kvalifikation ska kunna anslutas till ramverket.

Carina Lindén, från utbildningsdepartementet, gjorde en exposé över EQF:s utveckling fram till idag och en lägesbeskrivning av ländernas arbete med EQF och NQF. Carina berättade också om den svenska regeringens uppdrag till Myndigheten för yrkeshögskolan för utvecklingen av ett svenskt ramverk. De rapporter som myndigheten tidigare redovisat kommer att vara underlaget för regeringens beslut om ett svenskt ramverk för kvalifikationer. Beslutet kommer troligtvis inom en snar framtid och då i form av en förordning.

Björn Garefelt, från Folkbildningsrådet, gav folkbildningens syn på ramverket. Inom folkbildningen finns många utbildningar som ser nyttan av att få en inplacering i ett svenskt ramverk för kvalifikationer, men det är upp till varje folkhögskola att bestämma om man vill inkludera sin utbildning i ramverket eller ej.

Lars Tullstedt, från Sveriges Byggindustrier, fick i sin presentation representera arbetslivet. Inom byggsektorn ser man fördelar med EQF/NQF. Ett nationellt ramverk för kvalifikationer kommer att höja statusen på flera yrkesroller inom branschen. NQF kommer också att vara kvalitetsdrivande för de utbildningar som branscherna själva ”äger” och driver.

Mats Edvardsson, som här representerade både Göteborgs universitet och SUHF (Sveriges universitet och högskoleförbund), ansåg att det förslag till nationella kvalitetskriterier som myndighet föreslår stämmer väl överens med högskolans syn på kvalitetskriterier. Mats såg däremot ett eventuellt kommande problem om det finns ett kvalitetssystem för kvalifikationer inom högskolan och ett kvalitetssystem för kvalifikationer som finns utanför det offentliga utbildningssystemet.

Efter lunch fick deltagarna möjlighet att i sex olika arbetsgrupper ge sina synpunkter och reflektioner på myndighets förslag till nationella kvalitetskriterier.

Konferens avslutades med ett föredrag av Jens Björnavold från CEDEFOP. Jens lyfte fram några aktuella områden som rör utvecklingen av EQF och de nationella NQF. Det var nivåerna 5-8, valideringsfrågan och ramverkets öppning mot arbetslivets kvalifikationer. Jens ansåg att det svenska arbetet med att öppna ramverket för andra kvalifikationer än de som finns i det offentliga utbildningssystemet har varit viktigt för andra länder i deras hantering av arbetslivets kvalifikationer och NQF.

Arbetslivet 24 okt 2012.pdf
Bjornavold 24 okt 2012.pdf 
Utbildningsdepartementet 24 okt 2012.pdf 
Folkbildning 24 okt 2012.pdf 
Högskolan 24 okt 2012.pdf 
MYH 24 okt 2012.pdf

Fler nyheter

Nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering

Skriv gärna upp dig på Myndigheten för yrkeshögskolans nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering för sammanfattningar av den senas...

SeQF 5 år - digital konferens

Till hösten är det fem år sedan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) infördes. Nu blickar vi framåt under en digital...