Aktuellt

Intressant seminarium i Almedalen om hot och möjligheter med ett svenskt ramverk för kvalifikationer

Bild från seminarium

Under måndagen den 3 juli höll Myndigheten för yrkeshögskolan sitt första seminarium i Almedalen. Cirka 40 deltagare lyssnade och ställde frågor. Titeln på seminariet löd ”Ett svenskt kvalifikationsramverk – möjligheter eller hot? Det bjöds på en kritisk diskussion kring de effekter och resultat som längre, högre och mer utbildning leder till.

Stefan Skimutis (moderator) från Myndigheten för yrkeshögskolan startade seminariet med en kort introduktion till ämnet EQF. I panelen fanns Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet; German Bender, utredare TCO; Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier och Urban Nordmarker, chef Tullskolan.

Eva Åkesson jämförde processen med att implementera EQF med Bolognaprocessen inom högskolevärlden och menade att det finns en risk att det blir en pappersprodukt som man är dålig på att använda i praktiken.

Lars Tullstedt å sin sida menade att det kan komma att bli ett mycket användbart verktyg, i synnerhet för yrkesutbildningarna. Det finns ett stort behov av ökad rörlighet och dialog mellan branscher i olika länder vilket EQF kommer underlätta.

Nordmarker sätter stort hopp till internationell överenskommelse kring utbildningsnivåer, tullen arbetar allt oftare i internationella team för att komma åt brottslighet. Då är det viktigt med samsyn i dessa frågor.

Tullstedt påpekade att EQF behövs inom byggbranschen som en kvalitetssäkrande funktion då det finns gott om privata utbildningar som på detta sätt skulle få ett erkännande.

Eva Åkesson understrykte vikten av att arbeta med definitionen och formuleringen av de kvalifikationer som de olika nivåerna inom EQF ska svara mot. Hon jämförde med utbildningsmålen inom högskolan som hon menade bör vara mer dynamiska och möjliga att omformulera med tiden.

Urban Nordmarker lyfte fördelarna som arbetet med EQF-processen för med sig i form av reflektion kring hur man bedriver utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet i Sverige. Man får syn på brister, tex att det saknas kvalitetssäkringssystem av olika slag. På så vis är enbart processen i sig positiv menade han.

German Bender från TCO såg i princip bara fördelar med ramverket, inte minst eftersom det bidrar till en mer jämlik syn på utbildningar. Inte minst från arbetslivets sida. Ramverket tydliggör nivå istället för utbildningstyp, traditionella yrkesutbildningar blir ju tex allt mer kvalificerade.

En åhörare lyfte frågan om relationen mellan harmonisering och tillit inom EQF, för att ramverket ska fungera måste olika länder lita på varandras bedömningar av vad olika kvalifikationer motsvarar. Eva Åkesson påpekade att detta varit en problematik inom Bologna. Tullstedt menade att det är viktigt att ha en reglering/harmonisering för att ramverket ska fungera kvalitetssäkrande. Enligt Nordmarker skulle en harmonisering innebära nackdelar då utbildning inom tullområdet i Europa skiljer sig väldigt mycket åt idag.

Stefan Skimutis ställde frågan om hur utbildningar utanför det formella utbildningssystemet ska förhållas till EQF. Är det ett problem? Finns det en risk för att det devalverar formell utbildning?

Panelen var samstämmig: nej, det är inget hot. Det är snarare en fördel, det möjliggör rörlighet och erkännande för olika sätt att förvärva kunskap. Men det kommer vara en lång process att nå samstämmighet och tillit inom ramverket. Utbildningsområdet präglas bitvis av prestige.

En åhörare lyfte frågan om hur näringslivet förhåller sig till EQF. Enligt Tullstedt börjar man gradvis se mer positivt på ramverket. Han påpekade hur viktigt det är att näringslivet är med som en part i utvecklingen så att det inte blir en företeelse som enbart är etablerad inom utbildningssfären.

Som avslutning på seminariet fick personerna i panelsen reflektera generellt kring utvecklingen inom området.
Åkesson påpekade vikten av att inte glömma övriga världen: Asien, Afrika, Sydamerika. Tullstedt poängterade behovet av att utveckla sättet att definiera kvalifikationer. Bender påpekade vikten av att ramverket finns för att matchning mellan utbildning och arbetsliv ska bli så bra som möjligt. Nordmarker instämde och lyfte vikten av validering.

Fler nyheter

Nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering

Skriv gärna upp dig på Myndigheten för yrkeshögskolans nyhetsbrev om SeQF och branschvalidering för sammanfattningar av den senas...

SeQF 5 år - digital konferens

Till hösten är det fem år sedan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) infördes. Nu blickar vi framåt under en digital...