Aktuellt

Ett steg närmare för införandet av Sveriges nationella referensram för kvalifikationer

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fått fem regeringsuppdrag som förberedelse inför införandet av NQF, den nationella referensramen för kvalifikationer. Arbetet med uppdragen påbörjas omgående och myndigheten räknar med att ramverket i sin helhet ska träda i kraft vid årsskiftet. Syftet med referensramen är att underlätta jämförelser av kvalifikationer både nationellt och internationellt.

Ett av regeringsuppdragen innebär att myndigheten i en referensrapport ska visa hur den kommande svenska NQF:en är kopplat till den europeiska EQF:en.

Två andra regeringsuppdrag är att ta fram rutiner för hur kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet ska kunna anslutas till NQF:en.

Ytterligare ett regeringsuppdrag handlar om att med relevanta myndigheter ta fram rutiner hur NQF-nivåer ska synliggöras i det offentliga utbildningssystemets examensdokument.

Och slutligen får myndigheten också uppdraget att genomföra implementering och informationsinsatser om ramverket när beslut om ett svenskt NQF fastställts av regeringen.

– De regeringsuppdrag som myndigheten nu får visar att regeringen och riksdagen ser betydelsen och lägger stor vikt vid införandet av ett svenskt kvalifikationsramverk. Myndigheten kommer att jobba öppet och transparent med uppdragen och information om hur arbetet kommer att gå tillväga kommer att finnas på webbplatsen seqf.se, säger Stefan Skimutis, ansvarig för NQF inom Myndigheten för yrkeshögskolan.

Nyhetsbrev om EQF
Vill du prenumerera på nyheter om EQF? Anmäl dig då gärna till vårt kommande nyhetsbrev till info@seqf.se.

Mer information
Utbildningsdepartementets regeringsbeslut om EQF
Proposition om NQF är överlämnad till riksdagen.

Fler nyheter

Workshops i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder under de kommande månaderna ett antal workshops för stöd och handledning i att skriva...

Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom...