Konferenser och seminarier

Nationell konferens om Sveriges referensram för kvalifikationer

Den 27 augusti 2015 fattade regeringen beslut om att införa en svensk referensram för kvalifikationer, som syftar till att synliggöra lärande oavsett om det bedrivs i arbetslivet, utbildningssystemet inom folkbildningen eller på annat sätt. Referensramen ska bland annat underlätta för arbetslivet att i samspel med olika utbildningsanordnare synliggöra det yrkeskunnande som krävs för olika yrkesroller. 

Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen och Skolverket inbjuder till en konferens om det svenska kvalifikationsramverket, hur det kan användas och hur ramverket förhåller sig till andra Europeiska överenskommelser som Sverige ställt sig bakom. 

Konferensen vänder sig till representanter från arbetslivets organisationer, regionala kompetens- plattformar och arbetsförmedling, bemannings- och rekryteringsföretag samt beslutsfattare och ansvariga för utbildning inom myndigheter, kommuner, lärosäten, folkbildning, företag

Statssekreterare Roger Mörtvik, tjänstemän från EU-kommissionen, utbildningsdepartementet och inbjudande myndigheter medverkar.

Konferensen ger också möjlighet att i minglande möten och att i tre av följande sex seminarier få tillfälle till fördjupning och samtal kring:

 1. Validering synliggör det informella lärandet  
  Validering är länken mellan individens reella kompetens och en kvalifikation
  kopplad till ramverket.
 2. Dokumentation av kvalifikationer 
  Europass är gemensamma europeiska dokument som synliggör en individs
  kunskaper, färdigheter och kompetenser på ett enhetligt och enkelt sätt.
 3. Kvalitetssäkring av kvalifikationer  
  Hur kan kvalitetssäkring bidra till att skapa tillit för varandras kvalifikationer?
 4. På väg mot en kvalifikation  
  Hur kan vi skapa flexibla vägar inom yrkesutbildning mot en examen eller certifikat?
 5. Kvalifikationer och kompetenser i matchning  
  Synliggöra och kommunicera resultat av lärande med hjälp av digital matchning
  mellan lediga jobb och arbetssökande.
 6. Referensramen för examina inom högskoleområdet och SeQF   
  Kan SeQF ersätta den existerande referensramen för examina inom högskoleområde (QF-EHEA) som infördes i samband med Bolognareformen 2007 eller vara ett alternativ till denna? 


Datum och tid: 11 november 2015 kl. 09.30 – 16.00 
(Registrering och kaffe från kl. 09.00)

Plats: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås  

Program:Ett detaljerat program finns här.

För mer information om konferensen kontakta gärna info@seqf.se. 

Varmt välkommen!