Den europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF

De senaste tjugo åren har många länder i Europa arbetat för att göra det lättare att studera och arbeta i andra länder. Syftet är att öka Europas konkurrenskraft gentemot övriga världen, genom att bättre ta tillvara de resurser som finns. För att motverka arbetslöshet vill man uppmuntra fler att studera och flytta för att hitta arbete.

Gemensam europeisk referensram för kvalifikationer

Inom EU har man tagit fram en gemensam referensram, EQF, som gör det enklare att jämföra EU-medborgarnas olika kvalifikationer – både från studier och från arbetslivet. I referensramen ska man samla examina, intyg, certifikat och diplom i ett gemensamt system. Tanken är att underlätta för enskilda EU-medborgare som vill studera eller arbeta utomlands. Även arbetsgivare och utbildningsanordnare kan ha nytta av referensramen när de rekryterar personal och tar emot utländska studenter.

SeQF och Referensramen för examina inom högskoleområdet

Alla länder som har anslutit sig till EQF ska ta fram nationella referensramar som kopplas till det övergripande europeiska ramverket. Länderna har idag kommit olika långt i arbetet. I Sverige finns idag dels Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) och dels Referensramen för examina inom högskoleområdet som angränsar till arbetet med EQF.